Запрудский Игорь Николаевич

Запрудский Игорь Николаевич

 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Краткая информация

Год и место рождения.

1963, деревня Калинино Минского района.

Учебное заведение, которое окончил: вуз, аспирантура.

Белорусский государственный университет, филологический факультет, специальность «филолог, преподаватель белорусского и русского языка и литературы» (1989).

Очная аспирантура Белгосуниверситета по специальности 10.01.03 – белорусская литература ХХ века, квалификация «филолог-исследователь» (1992).

Наименование диссертации, специальность, год защиты.

«Творчество Адама Киркора: от романтизма к позитивизму», 10.01.01 ­ белорусская литература (2000).

Научные интересы.

Специфика литературного процесса в Беларуси в ХІХ столетии, проблемы атрибуции анонимных произведений белорусской литературы этого периода, отдельные аспекты творчества белорусских писателей ХХ века, художественные особенности современной белорусской поэзии и прозы.

Общественная работа.

Являюсь членом Международной ассоциации белорусистов.

Веду в журнале “Маладосць” рубрику “Наречие”, посвященную вопросам критики, истории и теории литературы.

Награды и т.п. Нет.

Ученая степень

Кандидат филологических наук (2000)

Ученое звание

Доцент по специальности «Литературоведение» (2004)

Читаемые курсы

Белорусская литература

Основные публикации

Запрудскі І. "Лiтоўскiя абразкi" Адама Кiркора ў аспекце тыпалогii мемуарнага жанру // Веснiк БДУ. Серыя ІV. – 1999. – № 2. – С.11–14.

Запрудскі І. Новыя аспекты вывучэння творчасці Францішка Багушэвіча // Роднае слова. – 2001. – № 3. – С.52–56.

Запрудскі І. Верш "Зайграй, зайграй, хлопча малы...": Заўвагі пра паэтыку, эстэтыку і методыку выкладання // Роднае слова. – 2002. – № 8. – С.53–56.

Запрудскі І. Лірыка кахання Вінцэнта Дуніна–Марцінкевіча // Роднае слова. – 2002. – № 9. – С. 59–63.

Запрудскі І.М. Нарысы гісторыі беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя. – Мн.: РІВШ БДУ, 2003. 138 с.

Запрудскі І. "Так казаў бы я...": Асэнсаванне творчасці Максіма Багдановіча (верш "Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы") // Роднае слова. 2004. С. 14–17.

Запрудскі І. "Мы сами по соби народъ особный – Белоруссы!": Беларускі друк у сярэдзіне ХІХ ст. і дзяржаўная палітыка // Роднае слова. 2004. № 9. С. 96–99.

Запрудскі І. Ялегі Пранціш Вуль і пытанне атрыбуцыі паэмы "Тарас на Парнасе"// Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск пяты. Мінск, 2004. С.49–62.

Запрудскі І. М. Лучына Янка // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 2. / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. – Мінск: БелЭН, 2006. – С. 56.

Запрудскі І. М. Стратэгія ўзаемадзеяння аўтар – чытач у творчасці В. Каратынскага / І. Запрудскі // Роднае слова. – 2008. – № 6. С.36–39.

Запрудскі І. Беларускі сіндром і асоба Кастуся Каліноўскага // Полымя. 2008. № 2. С. 129–135.

Праграмы спецсемінараў і спецкурсаў па гісторыі беларускай літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў / І.Э.Багдановіч, І.А.Бурдзялёва, І.М.Запрудскі і інш. – Мн.: БДУ, 2008. 60 с. (у сааўтарстве).

Запрудскі І. З архіва народнай памяці (Да праблемы выяўлення і атрыбуцыі фалькларызаваных літаратурных тэкстаў) // Acta Albaruthenika: Polsko–bialoruskiezwiazkiliterackie, jezykoweihistoryczno–kulturalne. 2008. 8. Warszawa, 2008. S. 182–194.

Запрудскі І. Сшальмаваны Кастусь Каліноўскі: Тэхналогіі астракізму // ...Пачуць, як лёсу валяцца муры: Памяці Генадзя Кісялёва. — Мінск: Лімарыус, 2009. — С. 338–355.

Запрудскі І. Ф. Багушэвіч і станаўленне беларускай мастацкай традыцыі (актуалізацыя некаторых аспектаў праблемы) // ”Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай”: матэрыялы ІХ Міжнар. навук. канф., прысвеч.70–годдзю філалагічнага факультэта Беларус. дзярж. ун–та, Мінск, 15–17 кастр. 2009 г. У 2 ч. Ч.1 / пад рэд. В.П. Рагойшы; рэдкал.: В.П. Рагойша (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2010. — С. 117–121.

Запрудскі І.М. Беларуская літаратура ХІХ ст. // Культура Беларусі: Энцыклапедыя. Т. 1. / Рэдкал.: Т.У.Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П.У.Броўкі, 2010. 704 с.: іл. — С. 561–565.

Контактная информация

220-29-48

 

В связи с изменениями в расписании, следите за актуальностью расписания на стендах в колледже.

Расписание выполнено в формате xlsx и содержит НЕСКОЛЬКО листов.

Обращайте внимание на дату, обозначенную на ярлыке листа!!!

Расписание на следующую неделю публикуется в пятницу предыдущей недели.

КОНТАКТЫ

Юридический колледж БГУ,

ул. Комсомольская, 21

г. Минск, Беларусь, 220030

Тел/факс: +375 (17) 289 12 82

Email: college@bsu.by

 

 Официальная группа

Яндекс.Метрика